Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Anna Šalmík, trvalým bydlištěm U Červených domků 8, Hodonín, 695 01, telefon 773 380 326, email anna@pawsomegang.cz

Místo podnikání a zpracovávání je Šatrova 808/16, 142 00 Praha.
V případě jakýchkoliv informací mě neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo emailu. Ráda se vám budu věnovat.

Osobní údaje zpracováváme k plnění smlouvy (odesílání objednávek) a k zasílání obchodních sdělení zákazníkům, na základě oprávněného zájmu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zpracovávání osobních údajů správcem:

a) Anna Šalmík zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, případně IČ a DIČ, pokud je kupující podnikatelem, koupené produkty, IP adresa a cookies. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tento web také používá cookies ke správnému fungování. Kategoriemi subjektů jsou zákazníci. Veškeré údaje jsou zpracovány správcem Annou Šalmík, IČ 06253270, v místě Šatrova 808/16, 142 00 Praha.

b) Na vaši emailovou adresu chodí veškeré informační emaily o objednávce, a následně po odeslání vás na ni může kontaktovat i doručovací služba.

c) Pokud si založíte u nás zákaznický účet, informace budou uloženy v administraci eshopu a my je nijak dále nezpracováváme.

d) Osobní údaje (email) mohou být rovněž použity pro marketingové účely, a to k zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu.

e) Při návštěvě webu rovněž dochází ke sběru informací o návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics.

f) Vaše osobní údaje budeme předávat třetím osobám pouze pro nezbytné účely plnění smlouvy. V rámci dodání vaší objednávky obdrží od nás vybrané subjekty, jako například dopravci  (Zásilkovna, PPL). Ti smí tyto informace použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením objednávky.

g) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, od kterých se může kdykoliv odhlásit. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

h) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ch) Informace, email a obsah zprávy poslané prostřednictvím kontaktního formuláře, budou uloženy v emailové schránce a nebudou dále zpracovávány, pokud to s ohledem na povahu zprávy nebude nutné (objednávka, sponzoring apod.)

i) Pokud vložíte svou emailovou adresu do Hlídacího psa pod vyprodaný produkt, použijeme ji výhradně pro kontaktování vás ve chvíli, kdy produkt doskladníme.

Aktuální seznam poskytovatelů služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z vašich osobních údajů.

a) PPL a Zásilkovna jakožto dopravcům balíků (jméno, adresa, telefonní číslo, u Zásilkovna a PPL i email)

b) Superfaktura.cz, sloužící k vytváření faktur,

c) MailerLite k uložení do seznamů adresátů, na které je dále posíláno obchodní sdělení v rámci oprávněného zájmu či přihlášení k odběru newsletteru.

d) administrace eshopu (Woocommerce) k uložení objednávky

e) Nepovinné informace, jako je jméno psa, slouží k jmenování na krabici, který náleží k objednávce a v mailingu. Veškeré osobní údaje jsou uloženy v administraci eshopu a dále v zabezpečeném počítači.

f) Můžete požadovat od správce údajů přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či požádat o přenesení údajů k jiné společnosti. Rovněž můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

g) Z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

h) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tzn. k zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni uchovávat tyto informace podle obecně závazných právních předpisů (uchovávání vašich osobních údajů v podobě faktur po dobu 5 let).

ch) Prohlašujeme, že údaje, které zpracováváme, jsou minimalizovány a každý jediný je nezbytný pro doručení objednávky a k vaší informovanosti ohledně stavu objednávky.

Práva subjektů údajů

a) Můžete kdykoliv bezplatně požadovat veškeré informace o zpracovávání

b) Pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonnými podmínkami, můžete nás kdykoliv požádat o vysvětlení, požadovat, abychom vzniklý stav odstranili, můžete požadovat blokaci údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci, taktéž se můžete obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c) Svůj souhlas ke zpracovávání osobních údajů naším eshopem můžete odvolat. Pokud tak učiníte, budou vaše údaje vymazány, pokud je nepotřebujeme ke splnění zákonných povinností – vyřízení objednávky, fakturace a následná archivace faktury. Ke smazání dojde také v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly uloženy.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k:

a) účelům zpracování

b) kategoriím dotčených osobních údajů

c) k informacím o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým os. údaje byly nebo budou zpřístupněny

d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

e) informaci o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti tomuto zpracování

f) právu podat stížnost u dozorového úřadu

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů. pokud nejsou záskány od subjektu údajů

h) informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, a to bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů žádá v elektronické formě, poskytnou se mu informace rovněž v elektronické formě, pokud si nepřeje jinak.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a to pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

c) subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle odstavců výše smazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří údaje zpracovávájí, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie a replikace

Odstavce výše pod bodem 9.4f) se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování správcem v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti os. údajů správcem

b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz os. údajů a žádá místo toho omezení použití

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon a obhajobu právních nároků

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

Pokud bylo zpracování podle odstavce výše omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou uložení zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce prvního tohoto bodu, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajl právo vznést kdykoli námitku proti zpracování os. údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

Vaše důvěra je pro nás prioritou. V případě, že máte jakýkoliv dotaz či žádost, neváhejte nám napsat na email či zavolat. Budeme se vám rádi věnovat a cokoliv týkajících se ochrany osobních údajů, postupu zpracování atd. vám rádi sdělíme jak v písemné, elektronické nebo mluvené podobě.